RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 i 14. RODO

1.    Kto jest Administratorem Państwa danych

Administratorem danych osobowych jest Accutrade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Leszno 8/U3/309 01-192 Warszawa, KRS: 0000739736, NIP 5272858171, REGON 630657614. Wszystkie informacje dotyczące Administratora i praw osoby, której dane są przetwarzane umieszczone zostały w Polityce prywatności, która znajduje się w wersji papierowej w siedzibie Accutrade Polska Sp. z o. o. oraz na stronie www.accutrade.com.pl. Administrator może przetwarzać również dane niewymagające identyfikacji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jest niezbędne do podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą (przed zawarciem docelowej umowy sprzedaży towaru). Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Dane Kontaktowe

Osobą kontaktową po stronie administratora jest Pan Maciej Kozdracki, e-mail: biuro@accutrade.pl można również kontaktować się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: https://accutrade.pl/kontakt.

3.    Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych

 • Państwa dane przetwarzane są na potrzeby:
 • Realizacja umów kupna – sprzedaży, rozumianej jako wszelkie czynności zmierzające do przesłania ofert, zamówień, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych, wszelka korespondencja dotycząca obsługi zakupów/sprzedaży
 • Kontakt z Państwem w celu obsługi wszelkiej korespondencji związanej z odpowiedziami na Państwa pytania, obsługa ewentualnych reklamacji, obsługa wydania i zwrotu towaru, obsługa zobowiązań i roszczeń w związku z transakcjami kupna-sprzedaży
 • Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej Administratora, wystawianie dokumentów sprzedaży, obsługa wymaganych prawem dokumentów księgowych.
 • Wysyłka i odbiór towarów z miejsc magazynowania Administratora do miejsc odbioru wskazanych przez Państwa we wzajemnej korespondencji.
 • Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego      
 • Opracowywania wewnętrznych analiz, symulacji, statystyk
 • Weryfikacji zdolności kredytowej, wiarygodności płatniczej      
 • Ulepszenia standardów obsługi Administratora
 • W ramach uwidocznionych danych poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.  

4.    Jak pozyskiwane są dane osobow

Państwa dane osobowe pozyskujemy

 • bezpośrednio od Państwa
 • za pośrednictwem ogólnie dostępnych baz danych w sieci Internet, w szczególności jako wyniki wyszukiwania w przeglądarkach Internetowych.

5.    Jak i gdzie przekazujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i dodatkowo przetwarzane przez podmioty współpracujące celem prawidłowej realizacji obsługi Państwa zleceń, zakupów, reklamacji, korespondencji. W szczególności mogą to być:

 • Podmioty dostarczające usługi finansowo-księgowe, tj. biuro księgowe, banki, firmy i instytucje ubezpieczeniowe;
 • Podmioty dostarczające usługi prawne i doradcze, firmy windykacyjne, ubezpieczenie transakcji;
 • Podmioty świadczące usługi pocztowe, transportowe, logistyczne celem obsługi sprzedaży i wszelkiej dystrybucji związanych z umowami kupna-sprzedaży zawierane pomiędzy Państwem a Administratorem.

6.    Czy dane osobowe przekazywane są poza obszar Unii Europejskiej

Administrator współpracuje z podmiotami o organizacjami posiadającymi siedziby poza terenem Unii Europejskiej. Może zaistnieć sytuacja, że Państwa dane zostaną przekazane poza teren Unii Europejskiej, ale tylko dla celów bezpośredniej obsługi umów kupna-sprzedaży. Administrator optymalnie zabezpieczy Państwa dane osobowe.

7.    Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko w okresie niezbędnym do realizacji wszelkiego rodzaju umów i stosunków prawnych, tj. sprzedaż, obsługa płatności, potencjalnych reklamacji, w czasie trwania wzajemnej współpracy.
 • Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat od końca roku daty ostatniej transakcji. Wynika to z przepisów podatkowych. Po tym okresie Państwa dane zostaną usunięte z baz danych Administratora.

8.    Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora

W każdej chwili przysługuje Państwu w stosunku do Administratora żądanie dostępu do swoich Państwa danych, oraz ich: korekty, ograniczenia przetwarzania, usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu uprawnienie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia Państwa danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.    Warunki podania danych osobowych

Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane przez Administratora wskazujecie Państwo dobrowolnie. Administrator prowadząc działalność gospodarczą zobowiązany jest jednak przepisami obowiązującego prawa do gromadzenia oraz przechowywania określonego rodzaju danych osobowych. Wobec tego podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

10.    Skutki odmowy / nie udostepnienia danych osobowych

W przypadku odmowy dostępu do Państwa danych osobowych Administrator może odmówić zawarcia, wykonania umowy ze względu na brak możliwości jej realizacji w odniesieniu do przepisów podatkowych, skarbowych, wynikających z innych rejestrów do prowadzenia których Administrator jest związany przepisami prawa.

11.    Inne cele zbierania i przetwarzania danych

Administrator nie przetwarza i nie udostępnia danych w celach innych niż wskazane powyżej.

12.    Podstawa prawna

Art. 13. oraz 14. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L119 z 04.05.2016).

RODO