Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży  Accutrade Polska Sp. z o.o.

1.   Przedmiotem sprzedaży są akumulatory trakcyjne  żelowe / AGM  ołowiowo- kwasowe, ładowarki prostowniki przeznaczone do użytkowania zgodnie z załączonymi Instrukcją obsługi i/lub kartą techniczną produktu.

2. Dane właściwe do kontaktu z Accutrade Sp. z o.o.:

3. Sprzedający prowadzi firmę pod nazwą:

ACCUTRADE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, zwana dalej Accutrade, posiadająca nr rejestrowe:

  • NIP: PL5272858171
  • REGON: 380729235
  • KRS: 0000739736

Kontakt +48 22 290-68-58; biuro@accutrade.pl; www.accutrade.com.pl/kontakt

Magazyn w Miedzianej Górze ul. Źródłowa 2, 26-085 Miedziana Góra, czynny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy w godzinach 8:00 – 16:00

4. Reklamacje – należy zgłaszać każdą ze wskazanych powyżej dróg kontaktu, lub osobiście w magazynie Spółki.

5. Cena za zakupione towary i usługi wynika z aktualnie obowiązujących cen za towar + koszt transportu + koszt nośnika. Oficjalny cennik dostępny zawsze na stronie www.accutrade.com.pl.

6. Płatności za zakupy regulować należy na konto Accutrade  na podstawie otrzymanego zamówienia i wskazanego w nim nr rachunku bankowego: BGŻ BNP Paribas 81 1600 1462 1876 3429 6000 0001; dotyczy wpłat w walucie Złoty Polski (PLN). Accutrade uznaje zapłatę dopiero po zaksięgowaniu środków na swoim koncie.

7. Accutrade wysyła towar za pośrednictwem poczty kurierskiej oraz firm spedycyjnych zgodnie z cenami wskazanymi na stronie Accutrade.pl. W przypadku odbiorów osobistych kupujący odbiera towar na podstawie dokumentu „WZ – wydanie zewnętrzne” przesłanego przez Accutrade na wskazany przez kupującego adres e-mail. Dokument „WZ” oraz dokument sprzedaży wystawiane są dopiero po zaksięgowaniu całkowitej ceny za produkt + koszty dodatkowe na koncie Accutrade.

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, reklamujący powinien dostarczyć towar do magazynu Accutrade w Radomiu na własny koszt. W przypadku gdy reklamacja jest zasadna, Accutrade dokona zwrotu na konto reklamującego pod warunkiem ,że koszt dostarczenia jest wartością rynkową, nie odbiegającą w sposób szczególny od średniej ceny transportu obowiązującej na rynku.

9. Reklamacja  – rozpatrywana zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej producenta / wprowadzającego do obrotu.

10. Rękojmia

W przypadku kupujących będących konsumentami w rozumieniu zapisów K.C. – na zasadach ogólnych;

W przypadku kupujących nie będących konsumentami  w rozumieniu zapisów K.C.  – zgodnie z Art.558 K.C. Accutrade wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, ograniczając się jedynie do zapisów gwarancji producenta / wprowadzającego

11. Kupującemu będącemu Konsumentem w myśl zapisów K.C. przy zawarciu umowy na odległość przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do treści niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

12. Koszty zwrotu towarów dostarczonych pocztą kurierską lub spedycja ponosi kupujący.

 13 Na kupującym ciąży również obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Accutrade uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

14.   Kupujący traci  prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub w przypadku gdy zakupiony towar trafił już do eksploatacji lub został uruchomiony;

15. Accutrade dostarcza towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

16. Wraz z towarem każdorazowo dostarczana jest instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna, a w przypadku gdy brak karty gwarancyjnej podstawę ewentualnej reklamacji stanowi dokument sprzedaży – Faktura VAT lub Paragon Fiskalny;

17. W przypadku sporów pomiędzy stronami Konsumentowi przysługuje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur w postaci Rzecznika Praw Konsumenta lub Sądów Polubownych.

Podstawa Prawna do której odwołują się OWS:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 Poz. 827

Ogólne warunki sprzedaży Accutrade

Załącznik nr 1 do OWS